Telefónne odpočúvanie, bežná a lacná prax

Loading

Hlavnou možnosťou odpočúvania telefónneho hovoru je napojenie citlivého zosilňovača alebo záznamového zariadenia na prívodnú linku na hnedý a biely vodič. Nie je dôležité, na ktorom mieste telefónnej linky sa pripojíme, záleží iba na našich možnostiach prístupu k vedeniu. Ak zvolíme tento spôsob odpočúvania, je vhodné použiť záznamové zariadenie s automatickým spustením záznamu pri zdvihnutí slúchadla telefónu, alebo použiť systém VOX, ktorý sám spustí záznamové zariadenie pri detekcii zvuku. Je možné tiež použiť zariadenie, ktoré sleduje napätie na telefónnej linke a zapína záznam v okamihu zdvihnutia slúchadla. Potom nie je nahraný iba hovor, ale tiež impulzy tónovej voľby, z ktorej je možné poznať, aké číslo bolo vytočené.

 

Rádiové odpočúvanie telefónnej linky

Keď nemáte možnosť pripojiť drôtové odpočúvanie mimo záujmový priestor, potom sa musíme pripojiť na telefónnu linku buď v zásuvke telefónnej linky alebo priamo v telefónnom prístroji. Tu je však problém s pravidelným vyzdvihovaním nahrávky so záujmového priestoru, kedy môžeme mať problém sa dostať k záznamu. Preto je vhodnejšie použiť malé rádiovysielače, ktoré prenášajú hovor vzduchom po rádiových vlnách. Rádiomikrofóny boli popísané v predchádzajúcich kapitolách. Napájanie sa prevádza buď z batérií alebo priamo z 60 V napájané priamo z telefónnej siete. Niektoré drahšie rádiovysielače sú dvojkanálové, kedy jeden kanál sníma a vysiela telefónny hovor, druhý zvuky v miestnosti.

Existujú dva spôsoby pripojenia k telefónnej linke a to paralelne, kedy je telefónna linka rádiovysielačom premostená a sériovo, kedy je prerušený prívodný vodič telefónnej linky. Paralelné je teda premostenie dvoch aktívnych vodičov, rádiovysielač sa teda pripojí na hnedý a biely vodič. Paralelné zapojenie má tú výhodu, že má menšiu spotrebu prúdu a teda i menšiu možnosť odhalenia a možnosť pripojenia kdekoľvek na trase telefónnej linky. Pri sériovom spôsobe sa preruší biely vodič telefónnej linky a prepojí sa s rádiovysielačom. Nie je možné použiť jeden rádiovysielač pre oba spôsoby, vždy je vyrobený pre jeden konkrétny spôsob pripojenia. Na ukrytie rádiovysielača máme niekoľko možností, a to buď priamo v slúchadle alebo v telefónnom prístroji, v účastníckej zásuvke, v rozdvojke či prípojke alebo v pobočkovej ústredni.

 

Priebeh merania a vyhľadávania odpočúvacieho prostriedku pomocou prístroja RFD-5

Pre meranie frekvenčného spektra a vyhľadávanie odpočúvacieho prostriedku je vhodné použiť širokopásmový, vysoko citlivý detektor vysokofrekvenčného poľa, napríklad prístroj s označením RFD-5. Tento detektor je optimalizovaný pre vyhľadávanie rozmanitých rádiových odpočúvacích prostriedkov, a to od základných až po tie najzákernejšie využívajúce moderné metódy (digitálne kódovanie, spread spectrum, hopping, pulzný prenos, extrémne vysoké kmitočty až do 25 GHz atď.)

Pre meranie prístroj zapneme, vysunieme teleskopickú anténu a nastavíme na mód MEASURE M:WIDE. Následne pomalou chôdzou prechádzame celú kontrolovanú miestnosť. Zvláštnu pozornosť dávame miestam, kde predpokladáme, že by mohol byť ukrytý odpočúvací prostriedok. Akonáhle v niektorom mieste alebo pri inom predmete zisťujeme prudký nárast VF poľa, je nutné zistiť, či sa nejedná o odpočúvací prostriedok. Ak hľadáme odpočúvací prostriedok, je vhodné k prístroju pripojiť slúchadlá, ktoré nám pomáhajú odlíšiť rozhlasové, televízne a GSM signály a tiež zrýchľujúce zvukové pulzy uľahčujú hľadanie zdroja signálu. Pri televíznom signále počujeme brum, ktorý zosiľuje predovšetkým u okien, pri rozhlase počujeme samotné vysielanie, teda hlas alebo hudbu. Pri bunke GSM počujeme tón okolo 2 kHz a pri mobilnom telefóne prerušovanú sériu impulzov závislých na hovore. Ak signál nespadá do ani jednej kategórie, je potrebné zistiť, či je jeho zdroj vo vnútri alebo vonkajšej miestnosti prichádzajúci zo vzdialených zdrojov. V blízkosti zdroja signálu, pre dohľadanie odpočúvacieho prostriedku je vhodné skrátiť teleskopickú anténu, tým umožníme podstatne presnejšiu lokalizáciu vysielača.

 

Technické parametre RFD-5

Kmitočtový rozsah                                               0.5 MHz až 25 GHz

Typická citlivosť                                                  0.06 W ERP (400 MHz / 5 cm / 5 dielikov)

Reklamy

LCD display                                                         2 x 12 znakov

Merateľný impulz                                                 Nad 80 s

Okamžité vyhodnotenie sily poľa                            Čiarkový indikátor 39 hodnôt/numerické 251 hodnôt

Vyhodnotenie špičkovej hodnoty                           Oneskorená čiarka maxima/oneskorený údaj PEAK 251 hodnôt

Oneskorenie prepisu max. hodnoty                        Hore 1 ms, dole 6 sek.

Dynamický rozsah                                                43 dB základné, + 40 dB útlm LOCAL

Útlm KV                                                             Filter HF OFF 10 MHz – 26 dB

Regulácia hlasitosti pri odpočúvaní                          36 dB

Premenný tón lokalizácie vysielača                          Vypínateľný

Čítač poplachov                                                   99 udalostí

Reklamy

Pamäť poplachov                                                 16 udalostí vrátane času a sily signálu

Oneskorenie záznamu nasledujúceho poplachu         70 sek.

Vstavaná teleskopická anténa                                Nastaviteľná 1 až 37 cm

Slúchadlá                                                            Prevedenie stereo 32 ohm

Indikácia poklesu napätia batérie                            Pod 7 V

Externé napájanie a dobíjanie                                12 až 20 V DC, nestabilizované

Obvod dobíjania akumulátora                                 Optimalizované pre NiCd

Batéria                                                               9 V (6F22) alebo 9 V akumulátor

Spotreba                                                           3.5 až 6 mA

Rozmer                                                             150 x 60 x 31 mm

Váha                                                                295 g

 

Pri každom meraní môže dôjsť k nečakaným situáciám. Napríklad naše meranie nás niekoľkokrát privedie do rohu miestnosti a žiadny odpočúvací prostriedok tam nenájdeme. V tomto prípade je nutné pozrieť sa do vedľajšej miestnosti.

 

Priebeh merania a vyhľadávanie odpočúvacieho prostriedku spektrálneho analyzátora FSH3 a smerovej antény HE200

R&S FSH 3 batériový spektrálny analyzátor vhodný pre veľmi presné meranie v teréne či laboratóriách. Prístroj je vybavený mnohými mieriacimi funkciami, ktoré sú vhodné napríklad pre inštaláciu či údržbu rádiových aplikácií.

Výhodou je veľká pamäť na 100 meraní a následná ľahká záloha či práca s nameranými dátami na osobnom počítači. Je možné k nemu pripojiť mnoho príslušenstva, pre nás dôležitá smerová anténa HE200. HE200 je príručná širokopásmová aktívna anténa, ktorá je v kombinácii s FSH 3 vhodná pre lokalizáciu vysielacích a rušiacich zdrojov, v našom prípade pre vyhľadávanie odpočúvacích prostriedkov. Pomocou tejto antény jednoznačne vyhľadáme smer, teda smerový diagram s maximom príjmu smerujúcim dopredu. Maximálna hodnota výstupného signálu teda slúži ako kritérium pre určenie smeru – vyhľadávanie smeru podľa maxima. Zameriavanie na maximum je klasický a najstarší spôsob zameriavania. Pomocou smerovej antény a prijímača sa sleduje úroveň. Maximálna úroveň signálu znamená stav zamerania. Výhodou je jednoduchosť, nevýhodou je menšia azimutálna presnosť.

Tento spôsob zamerania využíva iba amplitúdové informácie a zameranie nastáva, keď je prijímacia anténa spolarizovaná rovnako ako dopadajúce EM vlny. Pokiaľ sa v okolí nevyskytujú prekážky tak, nevznikajú odrazy a na kruhovom zobrazovači sa napr. vynáša intenzita prijímaného signálu v závislosti na uhlu natočenia smerovej antény. Ideálne teda dostaneme tvarovo zhodný obrazec ako má charakteristika smerovej antény.

Hlavnou nevýhodou je, že v miestnosti môžu vznikať odrazy vĺn od stien, takže môžeme maximum zamerať na viacerých miestach. Zameriavanie na maximum nám pre svoju jednoduchosť pri vyhľadávaní spravidla dostačuje, vzniknuté chyby v azimutálnom zameraní nehrajú rolu, pretože sa jedná iba o vzdialenosti jednotiek metrov, tj. uhlová chyba napr. 10 stupňov sa na takto krátkej vzdialenosti takmer neprejaví. Celé zameranie rovnako niekoľkokrát opakujeme a korigujeme prijímaný smer, tak ako sa postupne približujeme k zdroju signálu (ukrytého v odpočúvacom prostriedku). Spravidla sa celý postup zamerania deje tak, že najprv postupujeme zo stredu miestnosti. Často sa meranie prevádza z viac smerov, aby získali väčší prehľad o tom ako sa EM vlny v miestnosti šíria.

Vyššie uvedené skutočnosti však neznamenajú, že odhalenie rádiomikrofónu je vždy jednoduché. V niektorých prípadoch je rádiomikrofón rafinovane ukrytý, a naviac môže byť jeho drôtová anténa čiastočne stočená a jej vyžarovanie tak môže byť pomerne slabé.

 

Kontrola nelineárnych prechodov

Pretože existujú vysielače, ktoré môžu byť spustené na diaľku, hlasom, časovým spínačom alebo môžu pracovať s veľmi malým vysielacím výkonom, ktoré nie je možné odhaliť ani profesionálnymi spektrálnymi analyzátormi, musíme použiť iné vyhľadávacie metódy. Dôležitou súčasťou obranne technických prehliadok je kontrola nelineárnych prechodov.

Detektor nelineárnych prechodov sa skladá z prijímacej a vysielacej antény a z vysielacej a vyhodnocovacej jednotky. Antény sú umiestnené na teleskopickej tyči, vysielacia a vyhodnocovacia jednotka môže byť umiestnená buď na druhom konci tyče alebo na popruhu na ramene. Tento prístroj využíva to, že nie je možné vyrobiť odpočúvací prostriedok bez polovodičovej súčiastky. Vysielacia anténa vysiela pulzný signál pri frekvencii okolo 900 MHz a prijímacia anténa zachytáva odrazené signály. Polovodičové prechody odrážajú 2. harmonickú frekvenciu a kovové predmety 3. harmonickou frekvenciou. Vyhodnocovacia jednotka potom vyhodnotí, či sa jedná o kov alebo polovodič a signalizuje túto skutočnosť vizuálne i akusticky do slúchadiel. Takto je možné nájsť i dávno nefunkčné odpočúvacie zariadenie. Práca s týmto detektorom ovšem vyžaduje skúsenú obsluhu, pretože nie každá signalizácia znamená nájdenie polovodičovej súčiastky. Hrsť drôtených sponiek, lepený spoj drevených líšt v ráme obrazu, nedotiahnuté šrúbky na vodičoch v elektrickej zásuvke, zámky, kovanie skríň, pákové poriadače a mnoho iných predmetov vykazuje nelineárny prechod. Niekedy stačí predmet poklopať gumovou paličkou alebo s ním zatriasť a signalizácia zmizne, inokedy je potrebné predmet rozobrať a podrobiť podrobnej fyzickej prehliadke.

 

Kontrola vedenia a liniek

Ak kontrolujeme priebeh neznámych káblových a linkových vedení, môžeme použiť tónový generátor pripojený k známemu koncu vodiča, ktorý nám potom slúži ako anténa. Následne použijeme širokopásmový prijímač, pomocou ktorého môžeme presne sledovať priebeh tohto i pod omietkou. Je možné kúpiť celé súpravy obsahujúce detektor VF poľa, externé sondy, slúchadlá, širokopásmový generátor, dve drôtové antény a linkový adaptér, všetko uložené v elegantnom kufríku. Priame napojenie mikrofónu na telefónnu alebo inú zdeľovaciu linku je možné odhaliť citlivým zosilňovačom s veľkým vstupným odporom. Zosilňovač je určený k odpočúvaniu podozrivých drôtov, k zisteniu či azda nezapočujeme hlasy alebo iné signály. Umožňuje testovať telefóny a telefónne linky na prítomnosť rôznych zariadení ako sú nekonečné a harmonické ploštice, ktoré odpočúvajú miestnosť pri zavesenom telefóne. Vstup zosilňovača musí byť napäťovo chránený proti zničeniu. Počas fyzickej prehliadky môžeme nájsť neznáme drôty a káble. Citlivý zosilňovač umožňuje takéto linky kontrolovať a určiť, či vedú užitočný signál alebo sú to vedenia pre odpočúvanie.

Pred pripojením zosilňovača na neznáme vedenie alebo kábel sa musíte uistiť, že toto vedenie neobsahuje nebezpečné napätie.

Reklamy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *