aliexpress

Ako precliť zásielku do 150 eur? Nie je to náročné.

Čítané celkom 5,955 x, Dnes prečítané 168 x

Od 1. júla 2021 začnú vo všetkých členských krajinách EÚ platiť nové pravidlá preclievania zásielok.
Aj drobné zásielky do 22 eur, ktoré boli doteraz oslobodené od DPH, už bude treba po novom precliť a daň zaplatiť.
Keď zákazník nesplnomocní doručovateľskú firmu na zastupovanie v colnom konaní a nezaplatí DPH už pri nákupe, môže na to využiť nový, zjednodušený systém finančnej správy, ktorý dnes inštitúcia predstavila novinárom. Vďaka nemu sa človek vyhne dodatočným poplatkom za sprostredkovanie.
Služba bude slúžiť aj na preclievanie zásielok v hodnote od 22 do 150 eur (bez nákladov na dopravu), pri ktorých sa už DPH platila. Pre zásielky s hodnotou vyššou ako 150 eur je stále potrebné použiť štandardný, rozsiahlejší proces.

Najprv treba eID a registráciu
Keď vás prepravca nekontaktuje a DPH ste uhradili pri objednávke, zásielka bude doručená rovnako ako doteraz. V danom scenári platí, že predajcovia alebo sprostredkovatelia sú zaregistrovaní daňovými orgánmi v niektorom členskom štáte EÚ a majú pridelené osobitné číslo.

Na podanie colného vyhlásenia teda musíte vždy počkať, kým vás bude kontaktovať prepravca s informáciou, že má pre vás zásielku na preclenie.

Zjednodušený preclievací systém pobeží na adrese ecm.financnasprava.sk (portál zatiaľ nefunguje).

Na jeho využitie treba mať občiansky preukaz s čipom a certifikát na vytváranie elektronického podpisu.
Okrem toho sa občan musí zaregistrovať v informačnom systéme Centrálny elektronický priečinok (CEP).

Na registráciu do CEPu treba vyplniť elektronický formulár a podpísať ho kvalifikovaným elektronickým podpisom. Podrobné informácie a postup sa nachádzajú na tejto stránke.

Po úspešnej registrácii sa stačí prihlásiť na stránke zjednodušeného preclievania cez občiansky preukaz s čipom. Následne sa už zobrazí Privátna zóna, prostredníctvom ktorej sa podáva colné vyhlásenie.
Podanie
Celý proces zjednodušeného preclievania je rozdelený do niekoľkých krokov. Podľa finančnej správy nezaberie viac než 15 minút.

V privátnej zóne portálu si vytvoríte podanie colného vyhlásenia – nazvite ho podľa vlastnej preferencie, limitom je akurát 22 znakov. Podstatné je, aby ste si označenie zapamätali, lebo bude slúžiť na identifikáciu zásielky.

Potom si vyberiete, že colné vyhlásenie podávate vo svojom mene (dá sa to aj v zastúpení, ale tomu sa teraz venovať nebudeme). Následne sa spustí sprievodca, ktorý si bude v jednotlivých krokoch postupne pýtať nevyhnutné informácie.

Objednávka
Kliknete na ďalší krok a zadáte Referenčné číslo objednávky. To je číslo objednávky, pod ktorým ho eviduje predávajúci a mali by ste ho mať v potvrdzujúcej správe. Následne zvolíte, aké boli náklady na dopravu – či ste ju platili alebo bola zadarmo.

Samotný tovar
Pokračujete na ďalšiu obrazovku, na ktorej sa už opisuje zakúpený tovar. Kliknite na Pridať položku a popíšte typ tovaru, kód tovarovej položky (je vhodné si ho vopred zistiť na stránke finančnej správy, sú ich tisíce a každý typ tovaru má svoj vlastný kód).

Nakoniec sa ešte zadáva počet tovarov v zásielke a cena (v mene, v ktorej ste tovar kúpili, suma sa do eur prepočíta automaticky). Daným spôsobom sa pridajú záznamy o jednotlivých tovaroch v zásielke. Ich súhrnná hodnota v jednej zásielke ale nesmie presiahnuť 150 eur.

Zásielka
Na ďalšej stránke vypĺňate údaje o zásielke, ktoré zákazníkovi musí poskytnúť prepravca. Nájdete ich v dokumentoch od neho. Najprv zadáte číslo prepravného dokladu, hmotnosť zásielky a zvolíte príslušnosť k colnému úradu. Aj túto informáciu – teda na ktorú colnicu daný tovar príde – vám musí povedať prepravca.

Kto podanie podáva
Ďalšia obrazovka obsahuje informácie o deklarantovi – teda o zákazníkovi. Všetky sa automaticky stiahnu z elektronického občianskeho preukazu, dopĺňa sa iba rodné číslo.

Na ďalšej karte sa vypĺňajú informácie o dovozcovi, čo je v tomto prípade to isté ako deklarant – nakupujúci – a rovnako treba doplniť iba rodné číslo.

Predajca
Po kliknutí na Pokračovať prejdete na kartu Predajca. Od 1. júla 2021 bude potrebné povinne uvádzať údaje o predajcovi. Všetky tieto údaje rovnako dodá prepravca.

Na ďalšej karte uvidíte údaje o zástupcovi. V tomto prípade ale žiadny nie je, keďže podávate colné vyhlásenie sám za seba.

Podpísanie colného vyhlásenia
Ak zvolíte pokračovať, na poslednej karte sa zobrazí úplne celé colné vyhlásenie so všetkými zadanými údajmi. Nakoniec už iba ostáva elektronicky podpísať dané podanie. Následne vám do schránky v systéme príde informácia, či všetko sedí a tiež informácia o tom, kam a v akej výške máte zaplatiť DPH. Môže sa stať, že vás colný orgán vyzve aj na predloženie dokladov – napríklad objednávky či faktúry.

Po úhrade DPH sa platba automaticky priradí k príslušnému colnému vyhláseniu. Občan o tom dostane takisto elektronickú správu – Rozhodnutie o prepustení tovaru.

Môže sa stať, že colné vyhlásenie skončí aj oznámením o chybe podania. V správe nájdete aj dôvod odmietnutia podania. Vtedy môžete chybný údaj opraviť a zaslať podanie znova aj so správnymi údajmi. V prípade potreby funguje nonstop kontaktné centrum – telefonicky na čísle 048/ 43 17 222 voľba 5 alebo cez elektronický formulár.

Na presnom opise si treba dať záležať
Okrem kvalifikovaného elektronického podpisu sa ľudia nakupujúci z tretích krajín musia pripraviť na vypisovanie podrobných informácií o danom tovare.

Požiadavku na predkladanie colného vyhlásenia a zadávané údaje kladie nariadenie EÚ. „Ide o minimálne množstvo údajov v porovnaní so štandardným úplným colným vyhlásením, ktoré musia mať colné orgány k dispozícii na to, aby tovar mohol byť prepustený do voľného obehu na colnom území EÚ,“ popisuje Finančná správa SR rozsah žiadaných informácií.

K povinným údajom, ktoré občania budú vypisovať, patrí opis tovaru a jeho kód podľa jednotného systému. „Opis tovaru musí byť formulovaný tak, aby bol dostatočne presný a bolo možné tovar jednoznačne identifikovať,“ spresňujú daniari.

Pravidlo odporúčajú rešpektovať, lebo opis slúži „aj ako podporná informácia v prípadoch vykonávania kontroly“ colníkmi a „môže prispieť k zrýchleniu colného konania“.
Používateľ uvidí stav aj históriu
Nový web daniarov so zjednodušeným colným vyhlásením bude obsahovať aj viacero funkcií pre používateľov, avizuje hovorkyňa Martina Rybanská pre Živé.sk.

Stránka:
zobrazí históriu – minulé podania, zrušenie podania, rozhodnutia o výmere colného dlhu či o prepustení tovaru
poskytne informáciu o stave konania
vygeneruje rozhodnutie o vymeraní colného dlhu (DPH)
sprostredkuje vylúčenie zásielok z procesu „eCommerce“, keď podliehajú spotrebným daniam, zákazom, obmedzeniam alebo ich hodnota presahuje limit 150 eur, a ich presmerovanie na proces podávania štandardných colných vyhlásení do Informačného systému Centrálny elektronický priečinok
Štandardné colné vyhlásenia bude musieť občan poslať vtedy, keď pôjde o zásielku v hodnote nad 150 eur alebo podlieha zákazu a obmedzeniam. Vtedy na hodnote nezáleží.

Občan sa dozvie o potrebe podania štandardného colného vyhlásenia vo verejnej zóne po zadaní parametrov zásielky, pretože systém neumožní výber kódu pre tovar, ktorý nespĺňa podmienky pre podanie zjednodušeného podania.

Čo sa bude so zbieranými dátami diať? Hovorkyňa daniarov Rybanská priblížila, že informácie budú využívať na analýzu rizík a tvorbu rizikových profilov s cieľom ochrany vnútorného trhu EÚ pri dovoze napríklad neprijateľného tovaru z tretích krajín.

Dáta tiež budú poskytovať niektorým štátnym orgánom ako napríklad Štatistickému úradu SR alebo Generálnemu riaditeľstvu pre dane a colnú úniu (TAXUD) Európskej komisie. Nová služba bude zároveň prepojená so Slovenskou poštou cez špeciálny komunikačný kanál, keďže sa očakáva vysoký počet zásielok s nízkou hodnotou.

Koľko podaní sa očakáva
Pri súčasných počtoch zásielok, predovšetkým z Číny, daniari rátajú s navýšením colných vyhlásení z 1,5 milióna na osem miliónov ročne, čo je hornou hranicou odhadu. Štúdia k projektu presnejšie predpokladá, že ročne bude podaných občanmi tri až šesť miliónov elektronických podaní.

Cez dodatok s Ditecom, na iné riešenie nebol čas
Projekt „eCommerce“ začal reálne až v decembri minulého roka. Dodávateľom je spoločnosť Ditec, pričom služby štát objednal cez dodatok k prevádzkovej zmluve na spomínaný Informačný systém Centrálny elektronický priečinok.

„Predpokladáme, že práce budú dokončené do 30. júna. Pre občanov SR bude portál eCommerce dostupný od 1. júla,“ deklarovala Rybanská.

Riešenie v podobe úprav existujúcich systémov doterajšími dodávateľmi bolo vybrané „kvôli časovému riziku z verejného obstarávania a prevádzkovému riziku“, prezrádza hodnotenie projektu Útvarom hodnoty za peniaze.

Štát novú službu pre preclievanie „drobných“ zásielok zabezpečuje cez úpravy existujúcich systémov doterajšími dodávateľmi. Na vývoj samostatného modulu nemal byť čas.

Dokument ďalej prezrádza, že sa Finančná správa SR nezaoberala potenciálne lacnejšou alternatívou vybudovania samostatného modulu s integráciami namiesto úprav existujúcich systémov. Ekonómovia v analýze konštatujú, že daná alternatíva má potenciál nižších nákladov a výrazného zvýšenia návratnosti projektu.

Štát neposúdenie danej možnosti zdôvodnil časovou náročnosťou a nedostatkom času, keďže aj po posune termínu o polroka v tom čase ostávalo osem mesiacov, priblížil ďalej posudok. Rovnako daniari nevenovali pozornosť ani vývoju úplne nového systému.

Útvar hodnoty za peniaze identifikoval aj viacero rizík. Medzi nimi upozornil, že nový systém nemusí byť dostatočne využívaný. Reálny vývoj počtu podaní totiž bude závisieť od reakcií predajcov a spotrebiteľov na nové povinnosti. Teoreticky mohol stačiť menší a lacnejší informačný systém.

Okrem toho analytici vnímajú ako hrozbu i napojenie systému na existujúcu infraštruktúru, pretože prevádzka a rozvoj nových modulov a funkcionalít bude závislá na existujúcich systémoch – Centrálny elektronický priečinok a portál finančnej správy ako aj súvisiacej hardvérovej infraštruktúry. Analytici preto odporúčajú aspoň zabezpečiť hardvér cez cloudovú službu (infraštruktúra ako služba – IaaS), čo umožní jednoduchú zmenu hardvéru alebo výkonu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *