Nakladná loď

Ako prebieha proces preclenia tovaru pri dovoze 2016

Loading

 Ako prebieha proces preclenia tovaru pri dovoze

Tovar prepravovaný poštou

 • zásielky s tovarom, ktorý je možné oslobodiť od cla a daní colný úrad ihneď prepúšťa do colného režimu voľný obeh a poštový podnik doručuje zásielky príjemcovi
 • zásielky s tovarom, ktorý nie je možné oslobodiť od cla a daní, pri ktorých je priložené vyhlásenie CN22 alebo CN23 a pri ktorých colný úrad dokáže na základe priložených relevantných dôkazov (faktúra, účet z obchodu) určiť colnú hodnotu tovaru a neexistujú žiadne pochybnosti o zatriedení tovaru do podpoložky kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka, prebehne colné konanie, výsledkom ktorého je vydanie rozhodnutia o prepustení tovaru do colného režimu voľný obeh, súčasťou ktorého je výmer colných platieb. Colný úrad toto rozhodnutie odovzdá Slovenskej pošte, a.s., ktorá ho spolu so zásielkou doručí príjemcovi. Colný dlh príjemca platí pri prevzatí tovaru formou dobierky
 • k zásielkam s tovarom, ktoré nie je možné zahrnúť do predchádzajúcich odrážok Slovenská pošta a.s. -vyclievacie oddelenie vystavuje „Poštové oznámenie“, ktorým upovedomuje príjemcu zásielky o príchode zásielky podliehajúcej colnému dohľadu. Na „Poštovom oznámení“ je okrem iného uvedený aj druh dokladu resp. dôkazu, ktorý je nutné predložiť colnému úradu za účelom uskutočnenia colného konania podľa predchádzajúcej odrážky.

{googleads right}

Doklady potrebné k colnému konaniu môžete predložiť:Colnému úradu Bratislava, pobočke Pošta

osobne v úradných hodinách (pondelok – piatok, 7.30 až 15.00)
prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. e-mailom na adresu cloba@slposta.sk alebo faxom na č. 02/49 222 259
Colnému úradu Košice, pobočke Pošta

osobne v úradných hodinách (pondelok – piatok, 7.30 až 15.15)
prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. e-mailom na adresu cloke@slposta.sk alebo faxom na č. 055/6813222
Colnému úradu Banská Bystrica, pobočke Pošta

osobne v úradných hodinách (pondelok – piatok, 7.30 až 15.30)
prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. e-mailom na adresu clobb@slposta.sk alebo faxom na č. 048/417 60 06
Colnému úradu Žilina, pobočke Pošta

osobne v úradných hodinách (pondelok – piatok, 8.30 až 15.30)
prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. e-mailom na adresu cloza@slposta.sk alebo faxom na č. 041/76 301 58
Do Vašej správy uveďte skladové číslo zásielky a telefonický kontakt na Vás. Podrobnejšie aj na stránkach Slovenskej pošty

Vyššie uvedené postupy sa nevzťahujú:

 • na zásielky, ktoré obsahujú tovar určený na obchodné účely, ktorého celková hodnota prekračuje 1.000,-EUR
 • na zásielky, ktoré obsahujú tovar určený na obchodné účely, ktorý je súčasťou pravidelných sérií podobných operácií
 • ak je colné vyhlásenie vyhotovené písomne, ústne alebo použitím metódy spracovania dát,
 • na zásielky, pri ktorých sa požaduje vyplatenie napr. vývozných náhrad alebo iných súm alebo vrátenie ciel, alebo ktoré podliehajú zákazu alebo obmedzeniu alebo inej osobitnej formalite

V prípade, ak je poštová zásielka predložená colnému úradu bez vyhlásenia CN22 alebo CN23, alebo ak takéto vyhlásenie nie je úplné colné orgány určia formu, v ktorej musí byť colné vyhlásenie vyhotovené.

Reklamy

Informácie o pohybe poštových zásielok

Informácie o pohybe poštových zásielok poskytuje Slovenska pošta, a.s. na svojej web stránke „Sledovanie zásielok“ .

Ak ste sa o pohybe Vašej zásielky z krajín mimo Európskej únie informovali telefonicky a pracovníkom pošty Vám bolo oznámené, že Vaša zásielka „je na colnici“, alebo ak ste použili službu „Sledovanie zásielok “ na internetovej stránke Slovenskej pošty, a. s. slúžiacu na vyhľadanie momentálnej polohy resp. stavu Vašej zásielky a zistili ste, že Vaša zásielka je v stave „Zásielka smerovaná na colnicu. Zásielka bude colne prerokovaná nasledujúci pracovný deň, adresát bude informovaný”, znamená, že zásielka bude colne prerokovaná až po doložení všetkých dokladov, potrebných k colnému konaniu, o čom Vás bude informovať Slovenská pošta, a.s. písomne.

Tovar prepravovaný kuriérnymi službami

Po príchode tovaru do strediska kuriérnej služby je príjemca kontaktovaný (tel., email.) na zaslanie všetkých potrebných dokladov (faktúra a pod.), a splnomocnenia na zastupovanie v colnom konaní. Kuriérna služba zabezpečí prerokovanie zásielky v dovoze a doručí na požadovanú adresu. Clo a ďalšie poplatky môžu byť hradené podľa inštrukcii prevodom na účet kuriérnej služby alebo zaplatené kuriérovi v hotovosti priamo pri doručení zásielky. Colná kontrola môže trvať niekoľko dní v závislosti od včasnosti a kompletnosti poskytnutých dokladov.

Tovar prepravovaný v batožine cestujúceho

V prípade, že prepravujete aj tovar, ktorý nie je oslobodený od cla a DPH (viac informácií nájdete v časti: V akých prípadoch sa uplatňuje oslobodenie od DPH, cla a SPD pri dovoze neobchodného tovaru) je potrebné takýto tovar predložiť pohraničnému colnému úradu, kde vstupujete na územia Spoločenstva. Následne môže byť podané ústne alebo písomné colné vyhlásenie, na základe ktorého bude tovar preclený. Ďalší postup vyplnenia a podania colného vyhlásenia.

Aké tlačivo musím vyplniť pri dovoze tovaru z krajiny mimo územia EÚ

Pri dovoze neobchodného tovaru v prípade podania písomného colného vyhlásenia sa predkladá tlačivo JCD (jednotný colný doklad). Ďalší postup vyplnenia a podania colného vyhlásenia.

 

 

COLNÉ KONANIE

Reklamy

Informácie sú poskytované v štruktúre:

 • Akým spôsobom je možné vyplniť/podať colné vyhlásenie
 • Formulár pre dovoz neobchodného tovaru
 • Kam môžem poslať/odniesť vyplnené colné vyhlásenie
 • Môžem vyplnené colné vyhlásenie poslať elektronicky
 • Kto ma môže zastupovať v colnom konaní

 

  

Akým spôsobom je možné vyplniť/podať colné vyhlásenie

Colné vyhlásenie je možné podať na colnom úrade, ktorý je príslušný pre miesto, kde bol tovar predložený alebo sa má predložiť na colné konanie v súlade s colnými predpismi.

Ústne colné vyhlásenie: môže byť vydané v ústnej forme na prepustenie nasledujúceho tovaru do voľného obehu pre tovar neobchodného charakteru:

 • ktorý sa nachádza v osobnej batožine cestujúcich, alebo 
 • ktorý sa zasiela súkromným osobám, alebo
 • v ostatných prípadoch zanedbateľného významu, ak to povolia colné orgány

Colné vyhlásenie vykonané iným úkonom: držiteľ tovaru prejavuje svoju vôľu, aby bol tovar prepustený do voľného obehu. Tento spôsob sa využíva na hraničných priechodoch (cesta, letisko), kde fyzická osoba prechodom cez zelený alebo červený pruh prejavuje svoju vôľu. Zelený pruh – ak cestujúci nedováža tovar určený k precleniu. Červený pruh – ak cestujúci dováža tovar určený k precleniu.

Colné vyhlásenie v písomnej forme: vzor tlačiva jednotného colného dokladu v prílohe č. 31 nariadenia Komisie (EHS ) č. 2454/93, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa stanovuje Colný kódex spoločenstva. Uvedený vzor nie je možné využiť pri samotnom vyplňovaní. Tlačivo jednotného colného dokladu je k dispozícii v špecializovaných predajniach. Vysvetlivky k jednotnému colnému dokladu sú k dispozícii v prílohe č. 37 nariadenia Komisie (EHS ) č. 2454/93. Kódy, ktoré sa používajú pri vyplňovaní jednotného colného dokladu sú k dispozícii v prílohe č. 38 nariadenia Komisie (EHS ) č. 2454/93. Spôsob vypĺňania tlačiva jednotného colného dokladu je opísaný vo vyhláške Ministerstva financií Slovenskej republiky 419/2006 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z.z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Formulár pre dovoz neobchodného tovaru

Legislatíva v súčasnosti neupravuje povinnosť podať pri dovoze neobchodného tovaru colné vyhlásenie na osobitnom formulári. 
Je možné, aby fyzická osoba podala colné vyhlásenie v písomnej forme na tlačive v prílohe č. 31 nariadenia Komisie (EHS ) č. 2454/93.

Kam môžem poslať/odniesť vyplnené colné vyhlásenie

V súčasnosti nie je možné vyplnené colné vyhlásenie poslať (poštou, kuriérom). Taktiež nie je možné zaslanie elektronicky cez elektronickú podateľňu Finančnej správy pričom dokument by bol podpísaný zaručeným elektronickým podpisom (ZEP). Colné vyhlásenie je potrebné podať na colnom úrade, ktorý je príslušný pre miest, kde bol tovar predložený alebo sa má predložiť na colné konanie v súlade s colnými predpismi. Colné vyhlásenie je možné predložiť na príslušnej Pobočke colného úradu osobne, alebo prostredníctvom zvoleného zástupcu (spôsob zastúpenia je opísaný v čl. 5 Colného kódexu).

Môžem vyplnené colné vyhlásenie poslať elektronicky

Colné vyhlásenie týkajúce sa dovozu neobchodného tovaru nie je v súčasnosti možné podať elektronickou formou. Na túto formu colných vyhlásení nie je možné využiť elektronickú podateľňu finančnej správy. Zasielanie colných vyhlásení rovnako pre dovoz obchodného aj neobchodného tovaru prostredníctvom elektronickej podateľne bude možný až po spustení e-dovozu v aplikačnom programovom vybavení Finančnej správy SR.

Kto ma môže zastupovať v colnom konaní

Fyzická osoba sa môže dať zastupovať inou osobou oprávnenou na zastupovanie v colnom konaní na základe splnomocnenia. V prípade priameho zastúpenia zodpovednosť za zabezpečenie a úhradu colného dlhu je na zastupovanej osobe, v prípade nepriameho zastúpenia je zodpovedný za zabezpečenie a úhradu colného dlhu zástupca.

Ako vybavím poštovú zásielku

 1. Zásielky prepravované Slovenskou poštou a.s. sú colne prerokovávané na pobočkách colných úradov príslušných pre poštovú dopravu.
 2. Zásielky prepravované letecky kuriérnymi službami sú colne prerokovávané na pobočkách colných úradov príslušných pre leteckú dopravu.

 

 

 

FINANČNÉ VYROVNANIE

Informácie sú poskytované v štruktúre:

 • V akej lehote je potrebné uhradiť colný dlh
 • Akou formou je možné uhradiť colný dlh
 • Kde nájdem platobné detaily (číslo účtu, variabilný symbol, konštantný symbol, odporúčanie pre poznámku)

 

 
Colný dlh – povinnosť osoby zaplatiť dovozné clo (colný dlh pri dovoze) alebo vývozné clo (colný dlh pri vývoze), ktoré sa vzťahuje na konkrétny tovar podľa platných predpisov spoločenstva.

Dovozné clo – clo a platby s rovnocenným účinkom ako clo, ktoré sa má zaplatiť pri dovoze tovaru.

Vývozné clo – clo a platby s rovnocenným účinkom ako clo, ktoré sa má zaplatiť pri vývoze tovaru. V súčasnosti sa vývozné clo pri vývoze tovaru z colného územia spoločenstva nevymeriava.

Daňová povinnosť pri dovoze tovaru vzniká okrem iného prepustením tovaru do colného režimu voľný obeh. Vznik daňovej povinnosti je v deň, kedy je prijaté colné vyhlásenie na prepustenie tovaru do colného režimu voľný obeh, alebo deň, v ktorom colný dlh vznikol iným spôsobom ako prijatím colného vyhlásenia. Daň je splatná v lehote pre splatnosť cla podľa colných predpisov.

Deklarant – osoba, ktorá podáva colné vyhlásenie vo vlastnom mene, alebo osoba, v ktorej mene sa colné vyhlásenie podáva.

Dovozná platba – povinnosť osoby zaplatiť dovozné clo (colný dlh pri dovoze), spotrebná daň a daň z pridanej hodnoty.

V akej lehote je potrebné uhradiť colný dlh

 • V prípadoch, kedy v colnom vyhlásení nie je uvedené evidenčné číslo zabezpečenia colného dlhu je potrebné uhradiť vymeraný colný dlh. Lehota je stanovená legislatívou (čl. 221 ods. 1 písm. a) Nariadenia (EHS) č. 2454/93) a nesmie presiahnuť 10 dní odo dňa, kedy je dlžníkovi oznámená suma colného dlhu. Keďže v tomto prípade nie je zabezpečený colný dlh bez jeho uhradenia nie je možné voľne nakladať s tovarom.
 • V prípadoch, kedy je v colnom vyhlásení uvedené evidenčné číslo zabezpečenia colného dlhu tzn. je poskytnuté zabezpečenie dlžníkom alebo osobou, ktorá sa ním môže stať, je lehota stanovená legislatívou (čl. 222 ods.1 písm. a) Nariadenia (EHS) č. 2454/93) a nesmie presiahnuť 10 dní odo dňa, kedy je dlžníkovi oznámená suma colného dlhu. V tomto prípade je možné, že po skončení colného konania majiteľ tovaru prípadne jeho zástupca môžu voľne nakladať s tovarom.

Za deň platby sa považuje:

 • Pri bezhotovostných prevodoch z účtov v banke alebo v pobočke zahraničnej banky deň, keď sa uskutočnilo odpísanie z účtu dlžníka
 • Pri platbách v hotovosti deň, keď banka, pobočka zahraničnej banky, poštový podnik alebo iná oprávnená osoba peňažné prostriedky v hotovosti prijala alebo prevzala

Akou formou je možné uhradiť colný dlh

 • Colný dlh možno uhradiť v hotovosti, ak neprevyšuje sumu 1659,70 eura, na príslušnom colnom úrade alebo u jeho organizačnej zložky (§58 ods. 3 zákona č. 199/2004 Z. z.),
 • Colný dlh možno uhradiť prostredníctvom poštovej poukážky, na pobočkách Slovenskej pošty,
 • Colný dlh možno uhradiť bezhotovostným prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.

Kde nájdem platobné detaily (číslo účtu, variabilný symbol, konštantný symbol, odporúčanie pre poznámku)

Všetky podklady, potrebné k uhradeniu colného dlhu sú vždy k dispozícii na colnom úrade, pri samotnom colnom konaní, kedy sa rozhoduje o prepustení tovaru do colného režimu. Deklarant obdrží všetky potrebné údaje k zaplateniu colného dlhu, preto nie je potrebné žiadať vopred o variabilný symbol prípadne o ďalšie údaje.

 

 

Reklamy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *