Moderné vypočúvacej miestnosti – technické vybavenie a zabezpečenie

Loading

Výsluch patrí k jednej z najstarších metód pri odhaľovaní pravdy patrí do oblasti trestného práva, kriminalistiky aj forenznej psychológie, ktoré ho opisujú ako procesný úkon, vyšetrovaciu metódu aj špecifickú formu sociálneho styku. Na proces zaistenia výpovede sú tak vo vyspelých spoločnostiach kladené vysoké nároky rôznej povahy, ktorým musí v praxi zodpovedať aj prevedenie a technické zabezpečenie priestoru, v ktorom sa výsluch odohráva.

Informácie z vypočúvacích miestností neslúžia totiž len na účely vyšetrovania. Vo výpovedi obetí, svedkov či podozrivých možno získať tiež významný a v mnohých prípadoch aj jediný dôkazný materiál. Aby obstál aj počas súdneho konania, je potrebné venovať veľkú pozornosť aj spôsobu, akým sú tieto informácie zaznamenané, spracované a archivované. S ohľadom na tieto nároky je pri vykonaní vypočúvacej miestnosti úplne zásadné kvalitný a súvislý audiovizuálny systém, postavený na moderných AV technológiách.

“Takýto systém nesmie trpieť nekoncepčným prístupom a využívať z dnešného pohľadu už zastarané technológie, ktoré vyšetrovateľom ich prácu skôr komplikujú a neprinášajú im časovú ani finančnú úsporu. Záznam z policajného výsluchu nedovoľuje žiadnu toleranciu k nezrozumiteľným, zmeškaným alebo strateným nahrávkam. Každý audiovizuálny systém vypočúvacích priestor by mal preto ponúkať kvalitný záznam zvuku i obrazu, napriek tomu by mal zostať ľahko ovládateľný a aj z psychologického hľadiska nenápadný.”

Usporiadanie výsluchových miestností

Vďaka technológiám s podporou prenosového štandardu AVB (Audio Video Bridging), ktorý pracuje s vysokou kapacitou kanálov, mimoriadnou flexibilitou a možnosťami škálovanie, zaisťuje Audio-pro riešenie takmer pre akýkoľvek model vypočúvacích miestností a k nim pridružených priestorov. Toto zoskupenie tvorí väčšinou štyri alebo päť miestností (minimálne dve). V ideálnom prípade ide o dve vypočúvacie miestnosti, ktoré možno využívať aj na účely tzv. Rekognície (stotožneniu osôb) a ďalšie dva priestory – technickú a monitorovaciu miestnosť, alebo aj miestnosť pre prísediacich – slúžiace pre pozorovanie priebehu výsluchu. Ide o osoby, ktoré musia byť pri výsluchu prítomné – obhajcovi, prokurátori a pod. Technická miestnosť je miestom pre operátora výsluchu, ktorý systém ovláda, spúšťa nahrávanie a rôznou formou pokladá doplňujúce otázky. V praxi bývajú niekedy obe tieto miestnosti zlúčené do jednej. Jadro centrálne riadeného audiovizuálneho systému – zvuková matice, zosilňovače a ďalšie technológie – by malo byť umiestnené v racku mimo vyššie uvedené priestory.

Inteligentné mikrofóny – predpoklad pre zrozumiteľný a preukazný materiál

Vzhľadom k tomu, že záznam z výsluchu je považovaný za dôkazoný materiál, vysoko kvalitný mikrofón, spôsobilý zaznamenať aj mnohokrát veľmi tichý a zle artikulovaný hlasový prejav vyslúchaného by mal byť nevyhnutnou súčasťou každej vypočúvacej miestnosti. Kvalitný audio záznam zvyšuje dôveryhodnosť výpovede a umožňuje jej jednoduché preskúmanie. Na účely snímania zvuku využíva mikrofóny BIAMP TCM / TTM s technológiou Beamtracking, ktorá šikovným spôsobom aktívne “sleduje” prebiehajúce rozhovory a uchováva integritu signálu a zvukovú kvalitu aj v okamihu, keď sa účastníci napríklad pohybujú po miestnosti. V praxi takéto riešenie prináša potlačenie nežiadúcich zvukov (napr. Ruchy klávesnice) a akustických odrazov v miestnosti, čo prispieva k potrebnej lepšej zrozumiteľnosti záznamu a oslobodzuje hovorcu od nutnosti pohybovať sa len v úzko vymedzenom priestore, kde by prebiehalo snímanie klasickým mikrofónom s pevnou smerovou charakteristikou . Mikrofóny firmy BIAMP sa vyznačujú tiež funkciou automatického nastavenia hlasitosti, ktorá eliminuje akustické straty a najmä u detí či seniorov uľahčuje identifikáciu a preukázateľnosť hovoreného slova.

“Zvuk je snímaný pomocou priestorového mikrofónu s automatickou lokalizáciou rečníka, tzn. že smerová charakteristika mikrofónu sa dynamicky mení podľa toho, z ktorej strany prichádza hlas hovorcu či hovorcov. Pokrytie osôb hovoriacich pri stole riešime nízko-profilovým a takmer neviditeľným stolným mikrofónom typu Parla TTM, prípadne stropným typom PARL TCM. Pre snímanie podozrivých pri rekogníciu počítame s priestorovým mikrofónom, ktorý je zavesený zo stropu.”

Kvalitný mikrofón a systém pre záznam zvuku môže tiež eliminovať potrebu toho, aby bol vypovedajúci nútený proces výsluchu opakovať, čím je zabránené zvyšovanie psychickej záťaže u obete. Tento nárok je kľúčový predovšetkým u tzv. Špeciálnych vypočúvacích miestností, v ktorých vyšetrovatelia hovoria s deťmi, seniormi, hendikepovanými alebo ľuďmi, ktorí napríklad zažili domáce násilie, a o ktorých zákon hovorí ako o mimoriadne zraniteľných obetiach trestných činov. Priestory špeciálnych vypočúvacích miestností a ich zariadenia sú obvykle upravené tak, aby na vypočutej osoby pôsobili upokojujúco a celkovou atmosférou pocitu bezpečia. Nenápadné a diskrétne prevedenie mikrofónov BIAMP tomuto požiadaviek úplne zodpovedá.

Prenos zvukových signálov medzi výsluchovými mikrofónmi, zvukovou maticou a zosilňovača prebieha digitálne v štandarde AVB, ktorý okrem iného dokáže zabezpečiť aj veľmi presnú synchronizáciu všetkých pripojených zariadení, ktoré AVB protokol podporujú. Inými slovami: Systém navrhnutý firmou Audio-pro nie je len zárukou zrozumiteľnosti zvukového záznamu, ale tiež presné synchronizácia obrazu so zvukom. Vďaka tomu nezakladá nasnímaný materiál dôvod pre prípadné spochybnenie.

Kvalitný obraz, “utajená” komunikácia a ozvučenie

Použité kamery vo vypočúvacej aj monitorovacej miestnosti by teda okrem vysokej obrazovej kvality mali podporovať aj ľahkú integráciu do audiovizuálneho systému. Kvalitný video záznam s dostatočnými detailmi by mal vyšetrovateľom slúžiť ako podklad pre odborné hodnotenie a umožniť pracovať s výrazmi tváre a prejavy neverbálneho správania. Vďaka videozáznamu možno navyše počas trestného konania skontrolovať dodržanie zákonných podmienok výsluchu (vrátane evidencie o prísediacich) aj samotný priebeh výsluchu. Pre adekvátne pokrytie a zabezpečenie kvalitného obrazu vo Full HD rozlíšení využíva Audio-pro špičkové PTZ kamery Avonic, ktoré pracujú s funkciou automatického zaostrovania. Zaobstarávajú zreteľný obraz aj v sťažených svetelných podmienkach a vo svete je možné okrem videokonferenčných a broadcastingových riešenie nájsť tiež v súdnych sieňach či zdravotníckych zariadeniach. Na kamerách Avonic sú navyše nastaviteľné užívateľské presety, ktoré umožňujú zamerať kameru určitým vopred definovaným smerom.

“V prípade dispozície priestoru v tvare ‘L’ s vypočúvacou miestnosťou a rekogníciou je možné, aby na stlačenie tlačidla, ktoré ovláda operátor v technickej miestnosti, kamera zaostrila na jednu stranu a stlačením druhého tlačidla na druhý roh pre rekogníciu. V špeciálnych vypočúvacích miestnostiach možno takto sledovať napríklad pohyb dieťaťa.”

Reklamy

Riešenia spoločnosti počítajú aj s prostriedkami na nevyhnutnú komunikáciu medzi vypočúvajúcim a osobami, ktoré výsluch sledujú na obrazovkách v technickej či monitorovacej miestnosti. Okrem možnosti textovej komunikácie pomocou tabletu, respektíve na ňom inštalované aplikácie, využíva toto systémové riešenie tiež hlasovú komunikáciu. V technickej miestnosti je umiestnený vysoko kvalitný stolný mikrofón dánskej spoločnosti DPA Microphones. Jeho signál môže smerovať buď do reproduktorov vo vypočúvacej miestnosti alebo v prípade utajených pokynov priamo do ucha vyslúchajúceho, čo sprostredkováva micro technológie Roger Earpiece firmy Phonak.

Ozvučenie všetkých miestností je riešené pomocou stropných či nástenných reproduktorov Electro-Voice evid-S alebo BIAMP Apart Mask 6. Tieto reproduktory zaručujú dobrú zrozumiteľnosť a potrebný akustický tlak, slúži primárne k prenosu zvuku z vypočúvacej miestnosti do technickej miestnosti a miestnosti pre prísediacich. V prípade procesu stotožňovania osôb, kedy sa na páchateľa a podozrivé hovorí priamo, slúži reproduktory pre prenos inštrukcií z technickej miestnosti. Súčasťou systému je tiež efektové zariadenie na účely skreslenia hlasu, ktoré sa využívajú v situáciách, kedy je potreba zakryť identitu obete alebo svedka.

“Ak by existujúce vypočúvacej miestnosti trpeli – z hľadiska ozvučenie i záznamu – nedostatočnými akustickými vlastnosťami, naša firma je schopná zaistiť tiež akustické prispôsobenie priestoru,”

Súvislý systém s jednoduchým ovládaním

Alfou a omegou celého systému je jeho jednoduché riadenie. Počíta s osvedčeným systémom troch až štyroch hardvérových tlačidiel ovládaných operátorom výsluchu v technickej miestnosti tak, že nimi spúšťa nahrávanie, prípadne aktivuje vopred nastavené presety kamier. Obsluha tlačidiel na stole je cez AVB rozšírenie ExLogic napojená na “centrálny mozog” systému – zvukovú maticu TesiraFORTE s AVB AI, ktorá je spoločne so zosilňovačmi a ďalšími komponentmi skrytá v technickom racku.

Zvuková matica tak nevykonáva iba smerovanie signálov a funkciu spracovania zvukových signálov (ekvalizáciu, úpravu dynamiky a pod.), Ale aj funkciu riadiaceho systému – od riadenia záznamového servera, ovládanie kamier, až práve po obsluhu tlačidiel. Tento spôsob centrálneho odbavenia so sebou nesie celý rad výhod.

AVB (Audio Video Bridging) je otvoreným štandardom, ktorý okrem vysokej AV kvality a nízkej latencie znižuje nároky na inštaláciu, redukuje náklady na vybavenie, eliminuje problémy s interoperabilitou a zjednodušuje údržbu celého systému.

“Prenos vnútri systému je postavený na štandarde AVB, ktorý nám v rámci jedinej AVB siete umožňuje naprieč všetkými miestnosťami prenášať všetok audiovizuálny obsah, využívať AVB zosilňovače aj riadiť kamery. Nie je nutné, aby každá miestnosť musela mať pre spracovanie signálu svoj vlastný hardvér. Naším cieľom je nahradiť dnes už zastarané a predovšetkým nepraktické a časovo náročné postupy v každodennej praxi vyšetrovateľov. Systémové riešenia by všeobecne mali byť intuitívne a ľahko použiteľné, bez nutnosti špeciálneho školenia či IT podpory.”

Záznamový server – jednoduchšie a efektívnejšie práce vyšetrovateľov

Obraz a zvuk z vypočúvacej miestnosti by mali byť vedené priamo do digitálneho záznamového zariadenia umiestneného v oddelenej miestnosti. Systém spoločnosti Audio-pro počíta s presným záznamom obsahu výsluchu na pevný disk počítača DELL, ktoré sa okrem skvelej podpory vyznačujú výkonnými procesormi i9 a veľkým diskovým úložiskom. Toto riešenie je predpokladom pre funkciu hardvérového servera, na ktorý majú používatelia prístup cez webovú aplikáciu, a ktorý poskytuje veľké množstvo ďalších možností a funkcií, ktoré dokážu významným spôsobom zefektívniť a uľahčiť prácu vyšetrovateľov či zapisovateliek.

Prostredníctvom servera môže k záznamu veľmi ľahko pristupovať akýkoľvek užívateľ s patričným oprávnením, a to pomocou bežného internetového prehliadača, ako je Firefox, Chrome alebo Safari. To umožňuje jednoducho a rýchlo – v priebehu niekoľkých minút – preniesť záznam výsluchu v ľubovoľnom formáte na externé pamäťové zariadenia, ako je flash disk, CD alebo DVD. Prihlásený užívateľ si v rámci ústretového rozhraní dokáže pripraviť formálne podklady výsluchu, zadať mená prísediacich pod. Funkcionalita servera myslí aj na vytlačenie protokolu, vrátane textovej komunikácie medzi vyšetrovateľmi. Server zároveň monitoruje prístupy k uloženým dokumentom a históriu aktivít, kedy sleduje, ktorý užívateľ do dokumentu nahliadol, kto si čo prehral, ​​stiahol, upravil pod. Záznam tejto histórie opäť prispieva k lepšej preukázateľnosti a pomáha predísť akýmkoľvek nejasnostiam a špekuláciám. Všetok materiál so všetkými údajmi, vrátane prepisu výsluchu, možno komprimovať do “jedného balíka” a exportovať ako jeden súbor. Vďaka hardvérovému serveru môžu vyšetrovatelia ukladať všetky nahrávky na jednom vhodnom mieste a vyhľadávať konkrétne rozhovory pomocou kľúčových slov.

Zásadnú úsporu času by mal priniesť softvérový nástroj pre automatický prepis výsluchu v reálnom čase. Pripravovaný prepisovací softvér, ktorého nevyhnutným predpokladom je použitie uvedených kvalitných mikrofónov, by mal byť pripravený aj na hovorený prejav detí, ktorým nemusí byť pri výpovedi z rôznych dôvodov úplne rozumieť.

Reklamy

“Niektoré výsluchy môžu trvať niekoľko hodín a ich prepis je potreba exportovať a archivovať. Tento softvér prinesie vyšetrovateľom značnú úsporu času i energie, lebo vylúči situáciu, kedy dotyčný trávia veľa času opakovaným prehrávaním mnohohodinového výsluchu a zaoberá sa jeho prepisovaním.”

Výsluch “na diaľku” a ďalšie možnosti rozšírenia

Jednou z nesporných výhod centrálne riešeného komplexného systému, postaveného na AVB štandarde, je možnosť jednoduchého rozšírenia o ďalšie nové technológie a funkcie. Audio-pro, ktoré dodáva špičkové videokonferenčné systémy, počíta aj s riešením vzdialeného prístupu tak, “aby sa napríklad mohol bezpečným spôsobom na server prihlásiť vyšetrovateľ, ktorý sa aktuálne nachádza na inom mieste. “Mohol by na diaľku výsluch sledovať a klásť doplňujúce otázky,” Systém, ktorý by umožnil vzdialeným “divákom” sledovať výsluch a komunikovať v reálnom čase s osobami, ktoré výsluch vykonávajú, by výrazne prispel k úspore času i nákladov. Vypočúvacej systém možno do budúcna rozšíriť aj o rezervačný systém a prepojenie so svetelnou indikáciou, ktorá by pred vstupom do miestnosti informovala o jej obsadení a zabránila by nežiaducemu narušeniu výsluchu.

Zhrnutie

Kvalitný systém na záznam zvuku a obrazu by mal zodpovedať významnú vypovedaciu hodnotu výsluchu. Riešenia spoločnosti Audio-pro jednoznačne pomáhajú zvýšiť dôveryhodnosť dôkazového materiálu, šetrí čas vyšetrovateľov a vďaka preukázateľnosti a spoľahlivosti záznamu eliminuje riziko nutnosti výsluch opakovať. Kvalitne a ľahko prístupný záznam zároveň chráni vyšetrovateľa a inštitúcie pred obvinením zo zneužitia právomoci, nesprávneho postupu alebo vynúteného svedectva. Jednoduchosť ovládania, kompatibilita jednotlivých komponentov, ich rozšíriteľnosť a celý rad moderných funkcií v neposlednom rade prispievajú k presnému, efektívnemu a bezpečnému výkonu policajnej profesie.

(Zdroj: ides.cz)

Reklamy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *