Akustické rušiče – audio jammer system pre blokovanie nahrávania ?

Loading

Predložený vynález sa týka systému prerušenia komunikácie. V prvej zvukovej ceste mikrofón prijíma vstupný zvuk, zosilňovací systém zosilňuje zvuk a zvukový systém vysiela prvý výstupný zvuk.
V druhej zvukovej ceste mikrofón prijíma vstupný zvuk, oneskorovací obvod oneskoruje zvuk, systém zosilňovača zvuk zosilňuje a zvukový systém vysiela druhý výstupný zvuk. Cieľový reproduktor bude počuť prvý a druhý výstupný zvuk, pričom prvý výstupný zvuk bude reprodukciou jeho reči počutej takmer súčasne s pôvodnou rečou a druhý výstupný zvuk bude reprodukciou jeho reči, ktorú započul mierne po pôvodnej reči. V dôsledku oneskoreného efektu sluchovej spätnej väzby bude koncentrácia cieľového rečníka narušená, čo mu sťaží pokračovať v rozprávaní. Alebo použite systém na rušenie mládeže… – market.sk

Popis

VYHLÁSENIE TÝKAJÚCE SA FEDERÁLNE SPONZOROVANÉHO VÝSKUMU ALEBO VÝVOJE

Vynález opísaný v tomto dokumente bol vyrobený pri plnení oficiálnych povinností zamestnancami ministerstva námorníctva a môže byť vyrobený, používaný a licencovaný vládou Spojených štátov amerických alebo pre ňu na akýkoľvek vládny účel bez platenia akýchkoľvek licenčných poplatkov. Tento vynález (Navy Case 200,471) je pridelený vláde Spojených štátov amerických a je k dispozícii na licencovanie na komerčné účely. Licenčné a technické otázky možno smerovať na Kanceláriu transferu technológií, Naval Surface Warfare Center Crane, e-mail: Cran_CTO@navy.mil

OBLASŤ VYNÁLEZU

[jammer-acoustic-hailing-systems0001]
Predložený vynález sa týka akustického oznamovacieho a rušiaceho systému. Ručný systém Acoustic Hailing And Disruption (AHAD) zaznamená hlas subjektu, potom ho zosilní a prehrá s miernym oneskorením, možno niekoľko stoviek milisekúnd. „V dôsledku oneskoreného efektu sluchovej spätnej väzby bude koncentrácia cieľového rečníka narušená,“ uvádza sa v patentovej prihláške zariadenia, ktorá bola schválená.

POZADIE A ZHRNUTIE VYNÁLEZU

Predložený vynález sa týka systému akustického volania a rušenia (AHAD), ktorý využíva parametrický reproduktor na narušenie schopnosti rečníka hovoriť.

Podľa ilustratívneho uskutočnenia tohto vynálezu je reč cieľa smerovaná späť k nemu dvakrát, raz okamžite a raz po krátkom oneskorení. Toto oneskorenie vytvára oneskorenú zvukovú spätnú väzbu (DAF), ktorá mení normálne vnímanie vlastného hlasu hovorcom. V bežnej reči rečník počuje svoje slová s miernym oneskorením a telo je na túto spätnú väzbu zvyknuté. Zavedením ďalšieho zdroja zvukovej spätnej väzby s dostatočne dlhým oneskorením je narušená koncentrácia rečníka a je ťažké pokračovať v hovorení. Pri použití smerových mikrofónov a reproduktorov systém zachytí iba hlas cieľového reproduktora a prenášaný zvuk bude počuť iba cieľový reproduktor.

Ďalšie znaky a výhody tohto vynálezu budú zrejmé odborníkom v odbore po zvážení nasledujúceho podrobného opisu ilustratívneho uskutočnenia ilustrujúceho najlepší spôsob uskutočnenia vynálezu, ako je v súčasnosti vnímaný.

STRUČNÝ POPIS VÝKRESOV

acoustic disruption systems
Podrobný popis výkresov sa týka najmä priložených obrázkov, na ktorých:

 • Obr. 1 ukazuje blokovú schému príkladného systému AHAD.
 • Obr. 2 ukazuje príkladný systém AHAD.
 • Obr. 3 ukazuje príkladný parametrický zvukový systém.

PODROBNÝ POPIS VÝKRESOV

Uskutočnenia vynálezu opísané v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako vyčerpávajúce alebo na obmedzenie vynálezu na presné opísané formy. Uskutočnenia vybrané na opis boli skôr zvolené tak, aby umožnili odborníkovi v odbore realizovať vynález.

 • Obr.1 ukazuje blokovú schému príkladného systému AHAD. V prvej zvukovej ceste mikrofón 9 prijíma vstupný zvuk, zosilňovací systém 5 zosilňuje zvuk a zvukový systém 3 (napr. parametrický zvukový systém) vysiela prvý výstupný zvuk. V druhej audio ceste mikrofón 9 prijíma vstupný zvuk, oneskorovací obvod 7 oneskoruje zvuk (napr. 200 ms oneskorenie), systém zosilňovača 5 zosilňuje zvuk a zvukový systém 3 vysiela druhý výstupný zvuk.
 • Obr.2 ukazuje príkladný systém 1 AHAD . Základňa 21 môže byť spojená so zosilňovacím systémom 5, oneskorovacím obvodom 7, mikrofónom 9 a parabolickým reflektorom 23. Parametrický zvukový systém 3 môže byť pripojený buď k základni 21, alebo k zosilňovaciemu systému 5. Základňa 21 môže mať časť 25 rukoväte na umožnenie ľahkej manipulácie operátorom. Parabolický reflektor rozptyľuje zvuk prijímaný zvonka cieľovej trajektórie, takže mikrofón 9 prijíma zvuk iba z cieľovej trajektórie. Mikrofón 9 by mal byť smerový mikrofón (napr. brokovnicový mikrofón) a mal by byť zarovnaný so stredom parabolického reflektora 23, aby sa ďalej obmedzili necieľové vstupy zvuku. V prvej zvukovej ceste mikrofón 9 prijíma vstupný zvuk, zosilňovací systém 5 zosilňuje zvuk a zvukový systém 3 vysiela prvý výstupný zvuk. V druhej audio ceste mikrofón 9 prijíma vstupný zvuk, oneskorovací obvod 7 oneskoruje zvuk (napr. 200 ms oneskorenie), systém zosilňovača 5 zosilňuje zvuk a zvukový systém 3 vysiela druhý výstupný zvuk. Obidve zvukové cesty môžu prechádzať cez oneskorovací obvod 7, ale mala by byť oneskorená iba jedna zvuková cesta. Parabolický reflektor 23 by mal byť zarovnaný so zvukovým systémom 3 tak, aby výstup zvukového systému 3 smeroval v rovnakom smere ako zvuk prijímaný parabolickým reflektorom 23. S týmto usporiadaním bude cieľový reproduktor počuť prvý a druhý výstupný zvuk, pričom prvý výstupný zvuk je reprodukciou jeho reči počutej takmer súčasne s pôvodnou rečou a druhý výstupný zvuk je reprodukciou ich reči počutej krátko po pôvodný prejav. V dôsledku oneskoreného efektu sluchovej spätnej väzby bude koncentrácia cieľového rečníka narušená, čo mu sťaží pokračovať v rozprávaní. 200 ms môže spôsobiť maximálne rušenie pre väčšinu dospelých, ale oneskorenie je možné upraviť (napr. pomocou spínača, gombíka atď. na obvode oneskorenia), aby ste našli optimálne oneskorenie pre konkrétny cieľ. Použitím parametrického zvukového systému bude prvý a druhý výstupný zvuk počuť iba cieľový reproduktor, takže neciele v okolí cieľa nebudú rušené. Systém zosilňovača 5 môže obsahovať napájací zdroj, ktorý napája zosilňovací systém 5, oneskorovací obvod 7 a/alebo mikrofón 9. Systém AHAD 1 možno použiť aj ako bežné akustické oznamovacie zariadenie deaktiváciou oneskorovacieho obvodu 7 a hovorením do mikrofónu 9. Nasmerovaním systému AHAD 1 na stenu alebo roh môže systém AHAD 1 tiež premietať zvuk na cieľový povrch tak, že sa zdá, že zvuk vychádza z cieľa.
 • Obr.3 znázorňuje príkladný parametrický zvukový systém 3 . Množstvo parametrických reproduktorov 31 vydáva zvuk v jednom smere.

Hoci bol vynález podrobne opísaný s odkazom na určité výhodné uskutočnenia, existujú variácie a modifikácie v rámci ducha a rozsahu vynálezu, ako je opísané a definované v nasledujúcich nárokoch.

haudio rusec

Reklamy

Nároky

 1. Akustický systém obsahujúci:
 • mikrofón;
 • oneskorovací obvod;
 • systém zosilňovača;
 • reproduktorový systém; a
 • parabolický reflektor;
 • pričom mikrofón, oneskorovací obvod, systém zosilňovača a systém reproduktorov sú elektricky spojené;
 • pričom reproduktorový systém je nakonfigurovaný na prenos prvého zvukového výstupu a druhého zvukového výstupu, pričom prvý zvukový výstup obsahuje prvý zvukový vstup prijímaný mikrofónom a zosilňovaný systémom zosilňovača, pričom druhý zvukový výstup obsahuje prvý prijímaný zvukový vstup mikrofónom, oneskorený vopred stanovený čas oneskorovacím obvodom a zosilnený systémom zosilňovača.
 1. Akustický systém podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že mikrofón je zarovnaný s parabolickým reflektorom tak, že prijímací koniec mikrofónu je približne umiestnený v ohnisku parabolického reflektora.
 2. Akustický systém podľa nároku 2, vyznačujúci sa tým, že reproduktorový systém je zarovnaný s parabolickým reflektorom tak, že prvý a druhý zvukový výstup vysielajú približne v rovnakom smere ako zdroj prvého zvukového vstupu.
 3. Akustický systém podľa nároku 3, vyznačujúci sa tým, že oneskorovací obvod obsahuje spínač konfigurovaný na nastavenie vopred určeného času.
 4. Akustický systém podľa nároku 3, vyznačujúci sa tým, že mikrofónom je brokovnicový mikrofón.
 5. Akustický systém podľa nároku 3, vyznačujúci sa tým, že reproduktorový systém obsahuje aspoň jeden parametrický reproduktor.
 6. Spôsob prerušenia komunikácie zahŕňajúci:
 • poskytnutie akustického systému obsahujúceho: mikrofón; oneskorovací obvod; systém zosilňovača; reproduktorový systém; a parabolický reflektor; pričom mikrofón, oneskorovací obvod, systém zosilňovača a systém reproduktorov sú elektricky spojené;
 • nasmerovanie akustického systému na cieľ tak, že parabolický reflektor zbiera reč od cieľa;
 • vysielanie prvého zvukového výstupu smerom k cieľu;
 • po vopred určenom časovom období vysielanie druhého zvukového výstupu smerom k cieľu, pričom prvý a druhý zvukový výstup obsahuje zhromaždenú reč od cieľa.

História patentov

Číslo publikácie: 20210195306
Typ: Prihláška
Podaná: 18. decembra 2019
Dátum zverejnenia: 24. júna 2021
Číslo patentu: 11082763
Prihlasovateľ: Spojené štáty americké, zastúpené ministrom námorníctva (Arlington : Christopher A.
Inventor: Brown (Bloomington, IN)
Číslo prihlášky: 16/718,783

Klasifikácia

Medzinárodné triedenie: H04R 1/04 (20060101); H04R 3/04 (20060101); H04R 29/00 (20060101);

jammer Viac na webe market.sk pre možné zakúpenie audio jammer

Reklamy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *