Banky sa menia na elektronické pevnosti

Loading

Miniatúrne skenery Riešením je napríklad Internet ID Product. Ide o zariadenie veľkosti kreditnej karty, ktoré je vybavené skenerom odtlačkov prstov a šiestimi optickými senzormi. Nevyžaduje si inštaláciu žiadneho doplnkového hardvéru ani softvéru, takže ho možno použiť na každom počítači, kto – rý je pripojený k internetu. Každý používateľ, ktorý chce urobiť bankový prevod, sa musí najskôr sám identifikovať svojím odtlačkom prsta, ktorý sa automaticky porovná s referenčným odtlačkom uloženým v zariadení. Ak je autentifikácia pozitívna, banka pošle cez svoju internetovú stránku blikajúci kód, ktorý sa zobrazí na monitore používateľa. Senzory identifikačnej karty tento kód zaregistrujú a dekódujú. Počas celého procesu monitor zobrazuje šesť rýchlo blikajúcich políčok. Okrem údajov zadaných pomocou klávesnice blikajúci kód obsahuje aj autentifikačné číslo transakcie vygenerované bankou (TAN). Karta prostredníc tvom integrovaného kódovacieho kľúča dešifruje kód a zobrazí ho na miniatúrnom monitore, ktorý je súčasťou zariadenia. Po uží – vateľ si môže porovnať údaje, aby sa ubez pečil, že sú správne, a potom ukončiť trans akciu za – daním TAN.

„S týmto zariadením nie je potrebné používať separátne heslá a zoznamy TAN,“ vysvetľuje O. Badstübner. Nielenže to zjednodušuje ban – kovú operáciu, ale celý proces je oveľa bez peč – nejší ako tradičné spôsoby autentifikácie zá kazníka. Siemens tieto zariadenia zatiaľ ponúka výhradne bankám, ale expert SITS sa domnieva, že sú vhodné aj pre menej ná ročné online aplikácie, či už ide o rezerváciu cestov – ných lístkov alebo sťahovanie hudby z internetu.

{googleads right}
Má 128 rozličných kľúčov, takže teoreticky sa dá použiť na rovnaký počet transakcií a služieb. Internet ID Product využíva aj sám Siemens – pri elektronickom styku s obchodnými partnermi. Prístup k interným údajom koncernu tak majú len autorizované osoby. „Keďže sa identifikujú odtlačkom prsta, vždy máme istotu, že ide o príslušnú osobu. Do našich systémov nemôže v žiadnom prípade vstúpiť niekto, kto by ukradol heslo,“ dodáva O. Badstübner. Čítanie z ruky Vývojový tím SITS sa pod vedením O. Badstüb nera zameriava aj na ďalší segment bankových transakcií cez bankomaty. Trestná činnosť v tej to oblasti prudko rastie. Kým v roku 2007 zaznamenali v Európskej únii päťtisíc podvodov sú – visiacich s bankomatmi, za prvých šesť mesiacov nasledujúceho roka už to bolo šesťtisíc prípa – dov, čo je nárast až o 143 percent. Tri zo štyroch podvodov patria pod pojem skim ming, čo je metóda, pri ktorej zlodej získava prístup k údajom na bankovej karte inštaláciou falošného otvoru na bankomate, ktorý je vyba vený skenerom a miniatúrnou kamerou. SITS vyvinul identifikačný systém, ktorý využíva skenovanie vlásočníc na rukách a dokáže tak zabrá niť skimmingu. Infračervený skener umiestnený v bankomate zaregistruje žilovú štruktúru zákazníkovej ruky.
{googleads right}
Tá je jedinečná pre kaž dé ho jednotlivca. Údaje sa presunú do jednotky na rozpoznávanie biometrických dát a porovnajú sa so vzorom, ktorý je uložený v informáciách o používateľovi. Okrem PIN kódu tak má zá kaz ník ďalšiu ochranu. Siemens vyrába toto zariadenie v spolupráci s firmou Fujitsu, ktorá do neho dodáva infra – červený skener a senzor. Výhodou riešenia je bezdotyková prevádzka. Na rozdiel od identifikácie pomocou odtlačku prsta jednotka na čítanie štruktúry žíl nevyžaduje fyzický kontakt zákazníka a skenera. Šepkaj mi do uška Badstübnerovo vývojové laboratórium vo Frankfurte nad Mohanom rozvíja i tretiu verifikačnú aplikáciu, ktorá využíva biometrickú techno – lógiu rozboru reči. Aby sa zabránilo podvodom s nahrávkami hlasu zákazníka, systém vygeneruje náhodnú čísel nú postupnosť, ktorú musí klient nahlas zopakovať. Hlas sa porovná s referenčnými nahrávkami, čo zaručuje bezpečnú identifikáciu. Siemens už rokuje s nemeckými, španielskymi a turec – kými bankami o nasadení tejto technológie, ktorú možno pomerne jednoducho pridať do existujúcich systémov. Podobne ako v predchádzajúcom prípade Sie – mens využíva toto riešenie aj pre vlastné potreby pri načítavaní alebo zmenách zamestnaneckých hesiel. „Ak naši pracovníci zabudnú heslo, stačí, aby vytočili jedno číslo a ich totožnosť sa overí na základe referenčného hlasu,“ vysvetľuje O. Badstübner. Potom si môžu svoje heslo rých – lo, ľahko a bezpečne zmeniť. Ako pripomína šéf laboratória, bezpečnosť, rýchlosť a jedno – duchosť sú tri základné znaky ich bezpečnostných riešení.

Reklamy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *