Softvér z druhej ruky možno legálne kúpiť alebo predať, stačí splniť podmienky

Loading

Menšou vadou na kráse je ale to, že sa spravidla nejedná o českú jazykovú verziu.

Nie je to však neriešiteľný problém. Výrazne lacnejšie sa softvér totiž dá kúpiť aj v Česku. Napríklad na weboch www.vyhodny- software.cz či sofe.cz sú Windows 7 k zakúpeniu od 1490 Kč. Ako je možné, že predávajú softvér s výraznou zľavou oproti klasickým e-shopom či kamenným predajniam?
Ponúkajú totiž softvér z druhej ruky alebo – ak chcete – použitý softvér. Môže sa jednať ako o softvér nadbytočný a bez aktivizácie, ako aj o ten, ktorý bol v minulosti používaný a aktivovaný. Na rôznych fórach sa vedú vášnivé diskusie, či je softvér z druhej ruky legálny a či nebude mať kupujúci po jeho nainštalovaní problémy s výrobcom softvéru či dokonca s políciou.

Softvér je možné predať ďalej
Právnymi aspektmi predaja použitého softvéru sme sa zaoberali na Lupe už pred viac ako dvoma rokmi. Vtedy sa právnik Josef Aujezdský z advokátskej kancelárie Mašek, Kočí, Aujezdský (a spolutvorca systému online právne poradenstvo eAdvokacie) snažil nájsť odpovede na dve základné otázky:
Je vlastník originálneho nosiča (so software) oprávnený tento nosič ďalej predať či darovať? A je kupujúci (či obdarovaný) softvér uložený na tomto nosiči oprávnený použiť (nainštalovať a prevádzkovať)?

Na základe predložených faktov vtedy Aujezdský konštatoval, že odpoveď na obe otázky je pri splnení zákonných povinností kladná. Ešte ten istý rok ale Súdny dvor Európskej únie vydal rozhodnutie v kauze UsedSoft GmbH proti Oracle International Corp. (C-128/11), ktorý túto problematiku rieši aj pre oblasť softvéru kúpeného nie na dátovom nosiči.
“V čase publikácie tohto článku sa zastával názor, že k vyčerpaniu práv na rozširovanie rozmnoženiny počítačového programu môže dôjsť iba u rozmnoženín distribuovaných na hmotných nosičoch (DVD-ROM, harddisk). Rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie (SDEU) vo veci UsedSoft GmbH proti Oracle International Corp. (C-128/11) rozšírilo túto možnosť aj na rozmnoženiny počítačových programov nasnímané online (bez toho aby došlo k zmene zákonnej úpravy). Celá táto problematika je z právneho pohľadu pomerne zložitá a nie úplne intuitívna. K väčšej transparentnosti v tejto oblasti bohužiaľ neprispievajú skreslené vyjadrenia niektorých softvérových spoločností, vrátane právne úplne nepodložených informácií vo vzťahu k OEM distribučnému modelu, “vysvetľuje dopady rozhodnutia súdu Aujezdský.
{googleads left}
Nie je rozdiel medzi krabicou a OEM
Naráža pritom na skutočnosť, že práve pre OEM verzie majú výrobcovia softvéru vo svojich licenčných podmienkach rôzne obmedzenia, týkajúce sa napríklad zviazania programu s konkrétnym zariadením. V okamihu, keď ale dôjde k vyčerpaniu práv, nie je nový nadobúdateľ v zmluvnom vzťahu s nositeľom práv (softvérovou spoločnosťou) a nedopadajú naň teda ani podmienky licenčnej zmluvy.

“Po prvom predaji SW na území EÚ sa každý typ SW, či už bol do obehu daný ako OEM alebo krabica, stáva rovným a tým pádom je prevoditeľný. Samozrejme za dodržania podmienky, že pôvodný majiteľ licenciu vymazal a nebude ju ďalej nijako používať, predajom totiž tento subjekt stráca titul oprávneného nadobúdateľa SW a pri predaji mu tak vznikajú povinnosti, ako píše SDEU vo svojom zlomovom rozhodnutí (Case C-128/11 – CURIA ), “vysvetľuje Jakub Končinský, konateľ spoločnosti Výhodný Software sro, ktorá ponúka z druhej ruky operačné systémy Windows XP a Windows 7.
Od koho konkrétne softvér získava, rovnako ako koľko softvérov už za celú dobu existencie firmy predal, ale prezradiť nechce. “Softvér prevádzame od subjektov, ktoré s nami majú zmluvy o mlčanlivosti, neodkupujeme od jednotlivcov a menších firiem,” hovorí Končinský.
Trochu inou cestou sa vydali právnik Lukáš Jansa a podnikateľ Bohdan Škoda. Tí na konci minulého roka otvorili na adrese www.swbazar.cz burzu so softvérom z druhej ruky. Ponuky na ňom zverejňujú sami predajcovia softvéru. Za prvých šesť mesiacov tohto roka sa im vraj podarilo zobchodovať softvér v hodnote 10 miliónov Kč.

Výrobcovia softvéru sa dlho bránili
Výrobcovia sa pochopiteľne vzniku a rozvoju trhu s použitým softvérom snažili dlhodobo čeliť. Tvrdili napríklad, že v skutočnosti softvér nepredávajú a zákazníkom iba poskytujú licenciu, ktorá im umožňuje programy používať. Vzhľadom k tomu, že pri takejto interpretácii nie je zákazník považovaný za majiteľa softvéru, ale iba za držiteľa licencie, môže si výrobca stanovovať obmedzenia, čo sa prevádzanie licencií týka.

“Je pochopiteľné, že výrobcovia z toho radosť nemajú. Prirovnal by som to k tomu, že aj výrobcovia áut by boli oveľa spokojnejší, keby si každý vždy kupoval nové auto a neexistovali autobazáre, ale hold nie každý má peniaze na nákup nového auta, a tak je táto cesta oveľa čistejšie, než keby tí ľudia, či firmy, čo na nový SW nemajú, používali tento SW načierno, “tvrdí Končinský.
Súdny dvor Európskej únie svojou interpretáciou európskej smernice 2009/24 / EC dal jasne najavo, že softvér je možné znovu predávať bez ohľadu na to, či ho pôvodný nadobúdateľ zakúpil na dátovom nosiči alebo stiahol z Internetu. Inými slovami: akákoľvek kópie softvéru, u ktorej došlo k vyčerpaniu práv, môže byť prvým nadobúdateľom predaná ďalšiemu nadobúdateľovi.

Predávať môžete iba po splnení podmienok
Súd ale špecifikoval podmienky, ktoré je nutné splniť, aby bolo možné takýto softvér predávať. 
Predovšetkým sa musí jednať o softvér, ktorý bol pôvodne, resp. prvýkrát, zakúpený na území štátu, ktorý je členom Európskeho hospodárskeho priestoru (European Economic Area, EEA). Do neho patria všetky krajiny Európskej únie (EÚ) okrem Chorvátska, ale aj Island, Lichtenštajnsko a Nórsko.
Ak sa rozhodnete softvér predať, musíte byť jeho majiteľom. To možno preukázať napríklad dokladom o kúpe, účtenkou či faktúrou. Zároveň je možné opätovne predávať len taký softvér, ku ktorému výrobca neposkytuje časovo obmedzenú licenciu. Keď si zaobstaráte softvér, za ktorý sa napríklad platí mesačné alebo ročné poplatky, tak ho predať nemôžete. To je zrejme aj jeden z dôvodov, prečo napríklad Microsoft u kancelárskeho balíka Office prešiel na model predplatného.

Na druhú stranu, ak sa jedná o softvér, ktorý ste zakúpili za určitú pevnú sumu a zároveň pravidelne platíte výrobcovia za údržbu a podporu, možno takýto softvér možno teoreticky znovu predať. Súd deklaruje, že ak v priebehu doby, kedy prvý majiteľ softvér vlastnil, došlo zo strany výrobcu k jeho aktualizácii či opravám, je možné softvér predať v aktualizovanej podobe, a to aj v prípade, keď sa nový nadobúdateľ rozhodne nevyužívať platenú podporu.
Sudcovia vo svojom rozhodnutí tiež upozornili, že nie je možné deliť balíky licencií. Keď si napríklad zaobstaráte balík licencií pre 50 počítačov a využijete ich iba 25, zvyšok odpredať nemôžete. SDEU ďalej konštatuje, že predať možno len taký softvér, ktorý bol prvému nadobúdateľovi poskytnutý za primeranú odplatu na neobmedzenú dobu.
Znovu predať je pochopiteľne možné len taký softvér, ktorý jeho pôvodný nadobúdateľ prestal používať. Predajca tak musí preukázať, že softvér odinštaloval a naďalej ho už nepoužíva.

Dôkazné bremeno
Softvérové ​​spoločnosti ale varujú, že ak kupujete softvér z druhej ruky, ste to práve vy, kto nesie zodpovednosť za splnenie všetkých týchto podmienok.
“Vo svetle doterajších súdnych rozhodnutí sa ako isté javí to, že ten, kto tvrdí, že získal práva na používanie softvéru z druhej ruky, nesie dôkazné bremeno vo vzťahu k splneniu podmienok na zákonné nadobudnutie,” uviedla pre Lupu Marja Laitinen, advokátka Microsoftu z oddelenie pre boj s digitálnou kriminalitou. Firma sa pritom odvoláva na rozhodnutie nemeckého Spolkového súdneho dvora z 17. júla 2013, ktorý v mal v nadväznosti na rozhodnutie SDEU rozhodnúť, že ak sú všetky vyššie spomenuté podmienky splnené, môže následný užívateľ licencie softvér užívať, ale len pre “zamýšľaný účel”, ktorý je uvedený v pôvodnej licenciu.Problém môže byť aj s preukazovaním, že softvér už nie je pôvodným nadobúdateľom používaný. Kým SDEU hovorí o tom, že pôvodný nadobúdateľ by mal v čase predaja svoju kópiu softvéru urobiť nepoužiteľnú, podľa Microsoftu by ju mal zničiť.

Reklamy

Microsoft navyše tvrdí, že nemecký súd výslovne uviedol, že ani notárske osvedčenie pôvodného nadobúdateľa licencie nie je dostatočným dôkazom o tom, že softvér bol zničený. Čo by bolo dostatočným dôkazom, avšak súd nepovedal. Navyše spomínaný prípad bol vrátený odvolaciemu súdu na ďalšie konanie, čiže rozhodnutie súdu zatiaľ nemá príliš veľkú váhu.“Očakávame, že predtým, než dôjde k vydanie konečného rozhodnutia, bude súdne konanie v tejto veci ešte minimálne rok alebo dva pokračovať. V medziobdobí zostávajú niektoré dôležité podrobnosti ohľadne toho, ako presne majú byť preukazované súdne stanovené podmienky, nejasné. Európski spotrebitelia preto naďalej zostávajú, pokiaľ ide o zákonnosť použitého softvér, v neistote, “konštatuje Microsoft.
Otázkou ale je, ako budú k prípadnému rozhodnutiu nemeckého súdu odvolávať v podobných prípadoch súdy českej.
{googleads left}
BSA straší
Zaujímavé je, ako sa k problematike stavia BSA, súkromná organizácia zastupujúca niektoré výrobcu softvéru. Napríklad vlani v decembri vydala tlačovú správu s názvom “Software z, druhej ruky ‘je v Česku takmer vždy nelegálny“, v ktorej sa okrem iného dočítate, že BSA “varuje pred nákupom použitého softvéru z druhej ruky, ktorý je až na výnimky nelegálny. “
“Takzvaný použitý softvér predstavuje väčšinou v skutočnosti nelegálne kópie originálneho softvéru v rôznej kvalite prevedenia, napríklad kópie neurčené na predaj a podobne. Piráti sa neštíti ani sfalšovať či pozmeňovať identifikačné COA štítky, “stojí v tlačovej správe BSA. Microsoft je vo svojom vyjadrení o poznanie miernejšie, ale aj softvérový gigant upozorňuje na možné riziká.

“Spoločnosť Microsoft dostala v poslednej dobe od svojich obchodných partnerov alebo zákazníkov rad otázok týkajúcich sa používania softvéru z druhej ruky. Zaregistrovali sme, že ako použitý softvér je ponúkané veľké množstvo produktov a licencií. V niektorých prípadoch sa jedná o originálne licencie ponúkané k přeprodeji, v niektorých prípadoch ide o falzifikáty, “uviedla pre Lupa.cz Lenka Čábelová z Microsoftu.

Predajca softvéru z druhej ruky ale má jasno:
“Obchodovanie s” použitým “SW bolo, je a vždy bude legitímne, ale výrobcovia softvéru vám budú stále tvrdiť, že považujú tento obchodný model za prinajmenšom diskutabilný, prípadne, že sa k tomu nebudú vyjadrovať do rozhodnutia súdu. Dôvod? Nemusíme premýšľať dlho …, “dodáva Končinský.

zdroj: lupa.cz

Reklamy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *