Pokusné merania

Čítané celkom 126 x, Dnes prečítané 1 x

Meranie úrovne signálu odpočúvacieho prostriedku MR-M3

Meranie bolo prevádzané pomocou spektrálneho analyzátora R&S FS300 a všesmerového dipólu a bolo uskutočnené v telocvični v budove UTB na Južných svahoch v Zlíne. Telocvičňa bola zvolená preto, že sa najviac podobá voľnému priestranstvu – žiadny nábytok a prekážky. Meranie nebolo prevádzané na voľnom priestranstve, pretože sme nemali k dispozícii batériový frekvenčný analyzátor.

Rádiomikrofón MR-M3 bol umiestnený vo vertikálnej polarizácii na stojane vo výške 1,5 m, anténa bola umiestnená taktiež na stojane v rovnakej výške, vzdialenosť sa menila po 10 cm až do 2 m, potom po 1 m až do 5 m, potom po 5 m do 15 m a boli zaznamenané hodnoty úrovne signálu v jednotlivých vzdialenostiach. Namerané hodnoty sú vynesené do grafu. Teoreticky by mala úroveň klesať podľa mocninovej funkcie, ovšem nie vždy sa tak deje. To môže byť spôsobené rôznymi odrazmi elektromagnetických vĺn od rôznych plôch v miestnosti a ich následným skladaním a vznikom maxima a minima vysielaného signálu. Paradoxne teda nie vždy menšia vzdialenosť vysielača a prijímača znamená silnejší signál.

Graf závislosti úrovne signálu na vzdialenosti

Tabuľka závislosti úrovne signálu na vzdialenosti

Meranie šírenia signálu priamou cestou s účinkom útlmu stien

Meranie bolo uskutočnené v miestnosti 309/U54 v budove UTB na Južných svahoch v Zlíne. V miestnosti bol umiestnený spektrálny analyzátor R&S FS300 a všesmerový dipól, ktorý bol umiestnený na stojane vo výške 1,7 m a vo vzdialenosti 0,5 m od steny a 3,3 m od okien. Stena bola zhruba 40 cm silná a na druhej strane na chodbe bol na stojane umiestnený rádiomikrofón MR-M3, ktorý bol umiestňovaný do rôznych vzdialeností od steny. Polarizácia bola opäť vertikálna. Na spektrálnom analyzátore bola navolená frekvencia rádiomikrofónu, teda 417 MHz a meraná úroveň signálu pri preniku stien a rôznych vzdialenostiach vysielača od steny. Namerané hodnoty sú vynesené do grafu. Pokusným meraním bolo vylúčené šírenie difrakčnou cestou, signál sa teda šíril priamo cez stenu.

Graf závislosti úrovne signálu na vzdialenosti pri prechode stenou

Tabuľka merania útlmu steny

Reklamy

R – celková vzdialenosť vysielača a prijímača

R1 – vzdialenosť vysielača od steny

RS – hrúbka steny, 40 cm

R2 – vzdialenosť prijímača (antény) od steny, 50 cm

Porovnanie výsledkov predchádzajúcich meraní – útlm steny

Namerané hodnoty úrovne signálu boli prekvapujúco, predovšetkým pri vzdialenosti 90 až 120 cm, kedy sa vysielač nachádzal v blízkosti steny, teda od 0 do 20 cm. Pri týchto vzdialenostiach stena nevykazovala žiadny útlm, ale dokonca zosilenie. To je dané pravdepodobne tým, že rádiomikrofón bol umiestnený príliš blízko steny a tá paradoxne fungovala ako plošný žiarič – anténa. Pri porovnaní grafov z predchádzajúceho merania máme podobné krivky. Okolo hodnoty 150 cm máme miestne maximá, takže v jeho okolí určíme útlm steny. Útlm steny je rozdiel medzi úrovňami signálu bez steny a so stenou, priemerná hodnota je teda okolo – 6 dB.

Meranie šírenia signálu s účinkom útlmu dvoch stien

Meranie bolo uskutočnené v miestnostiach 307/U54 a 309/U54 v budove UTB na Južných svahoch v Zlíne. V miestnosti 309/U54 bol umiestnený spektrálny analyzátor R&S FS300 a všesmerový dipól, ktorý bol umiestnený približne do stredu miestnosti, rádiomikrofón MR-M3 bol umiestnený taktiež približne do stredu miestnosti 307/U54. Vysielaný signál teda musel buď prejsť oknom, šíriť sa vonkajším prostredím a potom opäť oknom do miestnosti prijímača alebo cez 2 steny 40 cm silné.

Vzdialenosti R1 a R3 sú približne 3,7 m, R2je 8 m.

Početný predpoklad:


Od tejto hodnoty musíme ešte odpočítať 20 dB z dôvodu prekážok po ceste a ďalších 20 dB vplyvom umiestnenia mikrofónu, potom ešte útlm 2 stien zistený predchádzajúcim meraním, teda 2x(-6) dB.

Predpoklad teda je, že úroveň signálu sa bude pohybovať okolo -86 dBm, ak signál pôjde priamou cestou, teda prejde 2 stenami.

Predpoklad podľa predchádzajúcich meraní

Reklamy

V predchádzajúcom meraní bolo zistené, že úroveň signálu vo voľnom priestranstve je vo vzdialenosti 15 m -81 dBm. Ďalej bol zistený útlm steny, ktorý je -6 dB, musíme teda odčítať útlm dvoch stien.

Meraním bolo zistené, že meraný signál je veľmi slabý a takmer sa stráca v šume, jeho hodnota bola nameraná -95 dBm. Výkon vysielača bol teda malý, dosah nestačil na prekonanie 2 stien a vzdialenosti približne 16 m. Hodnota sa veľmi podobala predpovedi prevedenej podľa predchádzajúcich meraní, útlm steny je teda skutočne okolo -6 dB.
Reklamy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.